Ubezpieczenie

 
Każdy uczestnik imprezy organizowanej przez Biuro Podróży CT Poland jest ubezpieczony w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska S.A. 
Ubezpieczenie obejmuje:
- pokrycie kosztów leczenia i pomoc w podróży (assistance) do 100 000 PLN (do 140 000 PLN w przypadku wycieczek do Japonii i Tybetu)
- wypłatę świadczenia związanego z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku do 10 000  PLN
- pokrycie kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego do 1000 PLN

Ubezpieczenie kosztów leczenia rozrzeszone jest o ryzyko zaostrzeń i powikłań chorób przewlekłych  


 

Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży (assistance) obejmuje m.in.:
 • pomoc medyczną (leczenie ambulatoryjne, szpitalne, wizyty lekarskie)
 • badania pomocnicze
 • leczenie stomatologiczne (do wysokości 1000 PLN, w przypadku nagłego zachorowania w postaci stanów zapalnych i bólowych)
 • leczenie związane z ciążą i porodem, nie później niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży, ograniczone
  do 2 wizyt i do równowartości kwoty 6 000 PLN
 • transport do placówki medycznej, pomiędzy placówkami
 • zakup leków i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza prowadzącego leczenie
 • transport Ubezpieczonego do Polski (jeżeli stan zdrowia nie pozwala na skorzystanie w uprzednio przewidzianego środka transportu. W przypadku śmierci w trakcie podróży, Allianz organizuje i pokrywa koszt transportu zwłok do miejsca pochówku). Ponadto ALLIANZ pokryje koszty zakupu trumny maksymalnie do równowartości kwoty 6 000 PLN. Transport medyczny do Polski/kraju zamieszkania nie pomniejsza sumy ubezpieczenia!
 • transport Ubezpieczonych członków rodziny do Polski w razie śmierci Ubezpieczonego
 • umożliwienie kontynuacji podróży gdy stan zdrowia Ubezpieczonego uległ poprawie
 • koszty transportu i hotelu 1 bliskiej osoby (w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego)
 • opiekę nad nieletnimi dziećmi (w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego)
 • koszty poniesione w związku z opóżnieniem podróży o co najmniej 6 godzin (zakup artykułów pierwszej potrzeby do kwoty 600 PLN)
 • koszty wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do Polski
 • koszty pomocy tłumacza (do wysokości 2 000 PLN)
 • pomoc w przypadku kradzieży dokumentów
 • przekazywanie niezbędnych do kontynuacji podróży wiadomości
 • poszukiwanie i ratownictwo Ubezpieczonego w górach lub na morzu (do wysokości 22 000 PLN)
Szczegółowe informacje można znaleźć w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia w podróży zagranicznej GLOBTROTER”.

POWIĘKSZENIE KWOTY UBEZPIECZENIA

W przypadku każdej wycieczki za dodatkową opłatą istnieje możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia:

- KL do 140 000 PLN (wariant II)

- KL do 260 000 PLN (wariant III)

W przypadku chęci podwyższenia sumy ubezpieczenia prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod nr 22 654 51 33 lub e-mialem: jola@ctpoland.com.pl

 

Ubezpieczenie w podróży

Jako agent TUiR Allianz S.A. CT Poland świadczy usługi w zakresie ubezpieczeń podróżnych.

Aby uzyskać informację o zakresie i cenach ubezpieczenia prosimy o kontakt:

Biuro Obsługi Klienta

Jolanta Szołucha

22 654 51 33

e-mail: jola@ctpoland.com.pl