Ubezpieczenie w podróży

 

Jako agent TUiR Allianz Polska SA świadczymy usługi w zakresie ubezpieczeń w podróżach prywatnych i służbowych.

Poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia w podróży zagranicznej:

TUiR Allianz Polska S.A. potwierdza, że odpowiedzialność w ramach umów:
• Ubezpieczenia kosztów leczenia i Ubezpieczenia assistance,
• Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie,
• Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu All-risk i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie,
została rozszerzona o ochronę z tytułu Nagłego zachorowania wskutek Choroby, w związku z wystąpieniem której ogłoszonoEpidemię lub Pandemię (w szczególności COVID-19).

W ramach Ubezpieczenia kosztów leczenia i Ubezpieczenia assistance:
• pokrywa koszty leczenia związane z zachorowaniem na COVID-19 podczas podróży zagranicznej do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w Umowie oraz potwierdzonej w Dokumencie ubezpieczenia,
• pokrywa koszty transportu do Kraju zamieszkania, jeżeli w związku z zachorowaniem na COVID-19 nie mógł zostać wykorzystany pierwotny środek transportu.

W ramach umowy Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie oraz Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu All-risk i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie gwarantuje:
1) zwrot kosztów rezygnacji z Wyjazdu z powodu:
• Nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego, nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie, wydanej na podstawie wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;
• Nagłego zachorowania na COVID-19 Członka rodziny Ubezpieczonego wymagającego natychmiastowej Hospitalizacji, nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie, wydanej na podstawie wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;
• objęcia Ubezpieczonego obowiązkową Kwarantanną przez służby sanitarne, która zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, nie zakończy się do daty rozpoczęcia Wyjazdu.
2) zwrot kosztów powstałych na skutek skrócenia uczestnictwa w Imprezie z powodu:
•Nagłego zachorowanie na COVID-19 Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego;
•objęcia Ubezpieczonego obowiązkową Kwarantanną przez służby sanitarne, udokumentowaną zaświadczeniem wystawionym przez uprawniony do tego podmiot.

Zakres udzielanej ochrony nie obejmuje kosztów leczenia, kosztów rezygnacji z Wyjazdu oraz kosztów powstałych na skutek skrócenia uczestnictwa w Imprezie zaistniałych z powodu Wyjazdu podjętego wbrew zaleceniom wydanym przez uprawnione organy administracji publicznej Kraju zamieszkania lub wbrew zaleceniom wydanym przez uprawnione organy administracji publicznej w miejscu docelowym podróży. W przypadku, gdy Krajem zamieszkania Ubezpieczonego jest Rzeczpospolita Polska, za zalecenia te uważa się ostrzeżenia dla podróżnych wydawane i ogłaszane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Marka Allianz. Allianz to jedna z najbardziej renomowanych grup ubezpieczeniowo-finansowych na świecie, ze 125-letnią historią. Allianz to synonim stabilności i wiarygodności w oczach klientów.

Elastyczna oferta pozwalająca na dowolny wybór sum ubezpieczenia, od niskich po bardzo wysokie, rzadko spotykane na rynku.

Bogaty zakres Kosztów Leczenia i Assistance, w każdym ubezpieczeniu.

Dodatkowe usługi assistance dedykowane różnym klientom.

Atrakcyjne rozwiazania dla klientów o szczególnych potrzebach.

Ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie.

Rodzaj świadczenia

Sumy Ubezpieczenia dla Obywateli Polski i Cudzoziemców (podróże zagraniczne)

Koszty Leczenia i Assistance

20.000 – 600.000 PLN

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

5.000 – 60.000 PLN

Odpowiedzialność Cywilna (OC)

10.000 – 800.000 PLN

Bagaż

400 PLN – 10.000 PLN

Bagaż – opcje dodatkowe:
sprzęt elektroniczny lub sprzęt sportowy

400 PLN – 10.000 PLN

Zakres ochrony

Limity/franszyza/SU

Hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne – zabiegi i operacje przeprowadzane ze wskazań nagłych lub pilnych, wizyty lekarskie, badania pomocnicze niezbędne do rozpoznania i leczenia choroby.

do Sumy Ubezpieczenia

Transport z miejsca zdarzenia do placówki medycznej, transport między placówkami medycznymi oraz transport do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej.

do Sumy Ubezpieczenia

Pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego w przypadku nagłego zachorowania (stany zapalne, bólowe) i w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

1.000 PLN na cały okres ubezpieczenia

Leczenie związane z ciążą i porodem, nie później jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży.

maks. 2 wizyty do kwoty 6.000 PLN na cały okres ubezpieczenia

Pokrycie kosztów zakupu lekarstw przepisanych przez lekarza prowadzącego leczenie.

do Sumy Ubezpieczenia

Koszty leczenia związane z klauzulą nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru. Dla Sumy Ubezpieczenia Kosztów Leczenia i Assistane większej lub równej 200.000 PLN ochrona do 50% Sumy Ubezpieczenia.

jedna wizyta lekarska
8.000 PLN (hospitalizacja)
8.000 PLN (transport Ubezpieczonego)
8.000 PLN (transport zwłok)

Transport Ubezpieczonego do kraju zamieszkania, gdy stan zdrowia nie pozwala skorzystać z uprzednio przewidzianego środka transportu.

bez limit

Transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku.

trumna do maks. 6.000 PLN
transport nie pomniejsza Sumy Ubezpieczenia

Transport członków rodziny lub innej osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży, gdy równocześnie jest organizowany transport Ubezpieczonego do kraju, bądź transport zwłok Ubezpieczonego. Warunkiem organizacji jest brak możliwości skorzystania z pierwotnie przewidzianego środka transportu.

do Sumy Ubezpieczenia

Zakwaterowanie na czas dalszej rekonwalescencji, jeśli jest zalecona przez lekarza.

nocleg w limicie 400 PLN za dobę, maks. przez 3 dni

Opieka nad niepełnoletnimi dziećmi Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymagana jest hospitalizacja Ubezpieczonego rodzica/opiekuna.
Zapewniamy:
– transport do miejsca zamieszkania lub do osoby wyznaczonej i opiekę na czas tego transportu
lub
– transport rodzica/opiekuna w obie strony po niepełnoletnie dziecko wraz z kosztem powrotu dziecka. Możliwe pokrycie kosztów jednego noclegu dla tegoż rodzica/opiekuna. .

w przypadku organizacji do opieki osoby innej niż wyznaczona – maks. 3 dni, do 1.500 PLN

Wizyta jednego członka rodziny w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego przekraczającej 7 dni. Pokrycie kosztów transportu członka rodziny w obie strony wraz z noclegiem.

400 PLN za dobę, maks. przez 7 dób

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach, gdy nastąpiła awaria środka transportu, wypadek komunikacyjny lub odwołanie albo opóźnienie środka transportu publicznego ze względu na złe warunki atmosferyczne.

przedłużenie ochrony o 48 h GRATIS

Pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem podróży, takich jak zakup artykułów pierwszej potrzeby tj. artykułów spożywczych, posiłków, przyborów toaletowych, w przypadku opóźnienia transportu.

przy opóźnieniu powyżej 6 h, do maks. 600 PLN

Pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki pobranej z banku lub za pośrednictwem bankomatu, w wyniku rozboju lub wymuszenia rozbójniczego.

do maks. 3.000 PLN

Pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa.
Koszty poszukiwań i ratownictwa nie tylko w pakietach standardowych! Przy dokupieniu Assistance Sport suma ubezpieczenia ulega podwojeniu do 44.000 PLN .

22.000 PLN

Pomoc w razie konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania w przypadku:
– nagłego zachorowania lub zgonu członka rodziny
– wystąpienia szkody w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego .

do Sumy Ubezpieczenia

Kontynuacja podróży Ubezpieczonego – jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w opinii lekarza ulegnie poprawie, Allianz zorganizuje i pokryje koszty transportu z miejsca wypadku do następnego planowanego etapu podróży, aby umożliwić Ubezpieczonemu jej kontynuowanie.

do Sumy Ubezpieczenia

Jeśli chorują Państwo m.in. na:

cukrzycę

astmę

nadciśnienie

nowotwór

choroby serca

zalecamy wykupienie zwyżki za zaostrzenie chorób przewlekłych.

Allianz oferuje najniższą zwyżkę na rynku ubezpieczeń na zaostrrzenia chorób przewlekłych - tylko 150%.

Dodatkowym atutem ubezpieczenia w Allianz jest możłiwość ochrony seniora na całym świecie, włączając podróże do Australii, USA oraz Kanady.

Brak zwyżki za uprawianie amatorskich sportów określanych rynkowo mianem wysokiego ryzyka

badminton, fitness, aerobic, stretching, steping, frisbee, golf, jazda na rowerze, kajakarstwo, piłka koszykowa, nurkowanie z aparatem tlenowym do 30 m, snorkeling, paintball, piłka nożna, piłka ręczna, pływanie, ringo, rolki, łyżworolki, wrotki, piłka siatkowa, skateboarding, skutery wodne, softball, squash, surfing, tenis stołowy, tenis ziemny, windsurfing, zorbing, żeglarstwo śródlądowe i morskie w pasie przybrzeżnym do 20 mil morskich.

Przedmiotem Ubezpieczenia są koszty:

 • Imprezy, wyjazdu organizowanego przez Biuro Podróży (również zagraniczne), Tour Operatora, bądź indywidualnie przez klienta;
 • Noclegu: kwatery, apartamentu, hotelu;
 • Biletu lotniczego, autobusowego, kolejowego, promowego

ponoszone z tytułu rezygnacji.

Sumę ubezpieczenia stanowi cena wyjazdu wskazana w umowie bezpieczenia: od 200 PLN do 20.000 PLN

Ubezpieczenie może być wykupione najpóźniej 168 godzin od wpłaty zaliczki, maksymalnie do 30 dni przed wyjazdem; jeśli okres do wyjazdu jest krótszy niż 30 dni, ubezpieczenie możesz nabyć tylko w dniu zakupu

Katalog powodów rezygnacji

Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka Ubezpieczonego.

Nagłe zachorowanie członka rodziny Ubezpieczonego (z wyłączeniem współmałżonka oraz dziecka Ubezpieczonego) wymagające natychmiastowej hospitalizacji.

Nieszczęśliwy wypadek członka rodziny Ubezpieczonego (z wyłączeniem współmałżonka oraz dziecka Ubezpieczonego), skutkujący natychmiastową hospitalizacją.

Komplikacje związane z ciążą, która nie jest uznawana jako ciąża zagrożona, skutkujące co najmniej siedmiodniową hospitalizacją lub przedwczesnym porodem, pod warunkiem że w momencie zawarcia ubezpieczenia, Ubezpieczony był w maks. 8 tygodniu ciąży.

Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka Ubezpieczonego powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka Ubezpieczonego.

Śmierć Ubezpieczonego lub członka rodziny Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, iż śmierć członka rodziny Ubezpieczonego nastąpiła nie wcześniej niż w okresie 60 dni poprzedzających datę rozpoczęcia wyjazdu.

Zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, bezwzględnie wymagające jego obecności w okresie planowanego wyjazdu.

Udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych podczas wyjazdu (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej), pod warunkiem że kradzież miała miejsce w okresie maksymalnie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia wyjazdu i została zgłoszona odpowiednim władzom.

Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiącego własność Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju, które powodują konieczność dokonania czynności administracyjnych i prawnych, wymagających obecności w kraju zamieszkania Ubezpieczonego i została zgłoszona odpowiednim władzom, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia wyjazdu.

Kradzież pojazdu należącego do Ubezpieczonego, która powoduje konieczność dokonania czynności administracyjnych i prawnych, wymagających obecności w kraju zamieszkania Ubezpieczonego, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia wyjazdu.

Wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego, przypadającej w czasie trwania wyjazdu, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony był zarejestrowanym bezrobotnym i nie znał daty rozpoczęcia pracy.

All Risk dotyczy ubezpieczenia kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie.

Przy rezygnacji z powodów wymienionych w pkt. 7, a dokładnie opisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia podróży Globtroter, przysługuje Ubezpieczającemu 100% zwrotu.

Z powodu każdego innego udokumentowanego zdarzenia, które wyłącza możliwość wyjazdu ubezpieczonego lub współuczestnika podróży i które jest niezależne od ubezpieczającego, ubezpieczonego lub współuczestnika podróży – w tych przypadkach Ubezpieczony otrzymuje 80% zwrotu.

Wariant All Risk jest szczególnie polecany:

 • osobom chorym przewlekle np. na: cukrzycę, nadciśnienie, choroby serca, astmę, nowotwory i inne;
 • dla kobiet, u których w momencie wykupowania ubezpieczenia nie stwierdzono ciąży zagrożonej.

Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny, jego dodatkowe elementy – sprzęt elektroniczny lub sportowy, oraz zwrot udokumentowanych kosztów opóźnienia bagażu.

Bagaż podróżny: walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych. Jeżeli odpowiedzialność Allianz została rozszerzona w tym zakresie za opłatą dodatkowej składki – w skład bagażu podróżnego wchodzi również sprzęt elektroniczny lub/i sprzęt sportowy.

Sumy ubezpieczenia dla bagażu podróżnego – od 400 PLN do 10.000 PLN

Możliwe opcje ubezpieczenia:

 • Bagaż ze sprzętem elektronicznym – od 400 PLN do 10.000 PLN
 • Bagaż ze sprzętem sportowym – od 400 PLN do 10.000 PLN
 • Bagaż ze sprzętem elektronicznym i sportowym – od 400 PLN do 10.000 PLN

Allianz odpowiada za szkody powstałe w bagażu podróżnym, sprzęcie elektronicznym, sprzęcie sportowym na skutek:

 • Zdarzenia losowego.
 • Akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi.
 • Wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej.
 • Udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rozboju.
 • Nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, poświadczonych przez diagnozę lekarską i zgłoszonych do Centrum Operacyjnego, w wyniku których Ubezpieczony został pozbawiony możliwości zabezpieczenia bagażu podróżnego, sprzętu elektronicznego lub sprzętu sportowego.
 • Zaginięcia – jeżeli bagaż podróżny, sprzęt elektroniczny lub sprzęt sportowy został powierzony przewoźnikowi zawodowemu na podstawie dokumentów przewozowych lub został oddany do przechowalni za pokwitowaniem.

Przedmiotem ubezpieczenia jest Odpowiedzialność Cywilna Ubezpieczonego podczas podróży, w związku z czynami niedozwolonymi – za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno szkody na osobie, jak i szkody rzeczowe.

Ważne w sytuacjach:

Gdy jeżąc na nartach i spowodujemy kolizję na stoku z osobią trzecią;

Gdy nieumyślnie potrącimy przechodnia jadąc rowerem;

Gdy nieumyślnie zniszczymy mienie w hotelu, w którym spędza urlop.

Zakres ubepieczenia można rozszerzyć o dodatkowe usługi Assistance:

 • Assistance Sport
 • Home Assistance
 • Business Assistance
 • Medical Assistance
 • Moto Assistance
 • Concierge
 • Pet Assistance
 • Kontynuacja leczenia na terytorium RP
 • Bezpieczna Kieszeń
 • Bierne uczestnictwo w wojnie i aktach terroru

Aby uzyskać więcej informację o zakresie i cenach ubezpieczenia prosimy o kontakt:

Biuro Obsługi Klienta

Jolanta Szołucha

22 654 51 33

e-mail: jola@ctpoland.com.pl